Download Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Inhoudsopgave


Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Algemeen
Artikel 3 - Aanbiedingen en bestellingen
Artikel 4 - Overeenkomst
Artikel 5 - Levering
Artikel 6 - Bezorgen
Artikel 7 - Prijzen
Artikel 8 - Plaatsing en montage
Artikel 9 - De koop ongedaan maken
Artikel 10 - Garantie
Artikel 11 - Onderzoek, reclames
Artikel 12 - Risico-overgang
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Aansprakelijkheid
Artikel 15 - Overmacht
Artikel 16 - Klachten
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Retour oude apparaten
Artikel 19 - Toepasselijk recht
Artikel 20 - Beveiligingsverklaring

Artikel 1 - Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

De Schouw Witgoed: de onderneming onder de handelsnaam De Schouw Witgoed BV gevestigd aan Nieuwe Brink 18-20, 1404 KB BUSSUM, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 32138748.

De website: webshop van De Schouw Witgoed BV https://www.deschouwwitgoed.nl en alle onderliggende pagina's, uitgezonderd links naar websites van derden;

Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen De Schouw Witgoed BV en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden;

Klant: een ieder die al dan niet handelt uit naam van een bedrijf of beroep die met De Schouw Witgoed BV een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie De Schouw Witgoed BV een aanbieding doet of offerte maakt;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Schouw Witgoed en de klant;

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;


Artikel 2 - Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Schouw Witgoed en een klant waarop De Schouw Witgoed deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Schouw Witgoed, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken, zoals de uitbesteding van het transport.

3. Afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met De Schouw Witgoed zijn overeengekomen.Artikel 3 - Aanbiedingen en bestellingen
1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.
2. De Schouw Witgoed kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en product omschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf, druk of vermeldingsfouten.
3. Een bestelling bindt de klant.
4. De Schouw Witgoed kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief 21 % B.T.W., tenzij anders vermeld.
6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de bestelling opgenomen aanbod is De Schouw Witgoed daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Schouw Witgoed anders aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Schouw Witgoed niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4 - Overeenkomst
1. De overeenkomst tussen De Schouw Witgoed en de klant komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft afgerond en De Schouw Witgoed u per e-mail of schriftelijk een orderbevestiging gestuurd hebben.
2. Prijswijzigingen: Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of prijsverlaging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
3. Eigendomsvoorbehoud: De Schouw Witgoed blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.


Artikel 5 - Levering
1. Aangezien De Schouw Witgoed over een grote voorraad beschikt vindt in 95% van de bezorgingen de levering binnen 3-7 werkdagen plaats. Het kan echter voorkomen dat zowel De Schouw Witgoed als wel de fabrikant het product niet op voorraad heeft en de levertijd hiermee oploopt. Mocht deze situatie zich voordoen dan proberen wij u hierover zo snel en accuraat mogelijk te informeren.
2. Bij overschrijding van de levertijd wordt De Schouw Witgoed een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd.
3. Bij overschrijding van de nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden echter kan de klant nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding. Volgens de wet kopen op afstand is de maximale levertijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen, indien de levertijd niet haalbaar is zal De Schouw Witgoed u hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.
4. Tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres en bepaalt De Schouw Witgoed de wijze van verzending.
5. De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.
6. Indien bezorging is overeengekomen en de bestelling die uit meerdere onderdelen bestaat niet in een keer kan worden bezorgd wordt in overleg met de klant wordt een nieuwe bezorgdatum afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd.


Artikel 6 - Bezorgen
1. Tenzij anders is overeengekomen zullen alle apparaten vakkundig kosteloos worden thuisbezorgd in Nederland. De kleinere producten worden geleverd met een pakket dienst.
2. Bezorging buiten Nederland: Voor het afleveren van apparatuur en producten buiten Nederland geldt een meerprijs.
3. Bij afhalen in zowel de winkel in BUSSUM alswel bij de transporteur in SLIEDRECHT zijn geen transportkosten van toepassing.
4. De apparatuur zal keurig binnen worden afgeleverd (mits doorgangen dit toelaten), ook bij flats indien er een lift aanwezig is. Levering op verdieping mbv trappen alleen mogelijk na overleg (ivm wisselende situaties).

Artikel 7 - Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21 % b.t.w.
1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
2. Indien na bestelling een prijsverhoging of prijs verlaging optreedt, dan zal dit geen gevolg hebben op de overeengekomen prijs.

Artikel 8 - Plaatsing en montage
1. Vrijstaande apparatuur: wij bieden de klant de mogelijkheid om - tegen meerprijs - de aangeschafte vrijstaande apparatuur op locatie te laten afleveren en te monteren.

Algemene richtlijnen voor bezorging/aansluiten apparatuur:
- Bestaande voorzieningen (kraan, stopcontact e.d.) dienen binnen bereik van de benodigde aansluitingen (aanvoer, afvoer, elektra e.d.) aanwezig te zijn.
- Bij plaatsing apparaat op locatie dienen doorgangen (deuren, trappen) dit toe te laten (geen obstakels, voldoende breedte)

2. Inbouwen keukenapparatuur: bij vervanging gelden - mits anders vermeldt - voor het thuisbezorgen, plaatsen en monteren van keukenapparatuur de bij het producten vermeldde kosten.  Klik op het woord 'inbouwen' bij dit product en u krijgt meer informatie over het inbouwen en een overzicht van de werkzaamheden welke niet en welke wel uitgevoerd worden.
3. In de prijsstelling is uitgegaan van het vervangen van de apparaten.
4. De Schouw Witgoed aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden, afspraken en prijzen van de door de klant gekozen externe monteurs.

Artikel 9 - De koop ongedaan maken
1. De klant heeft het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 14 dagen ingaande de dag na ontvangst, aan te melden voor retourneren en daarna nog 14 dagen voor het daadwerkelijk terug te sturen naar De Schouw Witgoed. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door De Schouw Witgoed wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient schriftelijk of per e-mail een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.

2. Indien de klant besluit het product niet zelf terug te sturen maar te laten ophalen door De Schouw Witgoed zijn de kosten van het retour (bij groot witgoed € 65,- euro excl. 21% b.t.w. en bij kleine pakketten € 15,- euro excl. 21% b.t.w.) halen voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan De Schouw Witgoed zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

3. Het product kan in de volgende drie staten verkeren:

a. staat 1; het product is onbeschadigd en in de originele verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m f. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour.
b. staat 2: het product is onbeschadigd, alleen de originele verpakking is geopend. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour. Wij verzoeken u uw product zorgvuldig te openen zodat de het product weer netjes ingepakt kan worden voor retour.
c. staat 3; het product is beschadigd; de originele verpakking ontbreekt of toebehoren ontbreken zoals: handleiding, montagemateriaal, meegeleverde accessoires, e.d. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub b t/m f. De klant ontvangt 50% van het aankoopbedrag van het product retour.

4. Voorwaarden voor retourzending:
a. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.;
b. het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
c. het product mag niet ingebouwd zijn geweest;
d. het product mag niet gemonteerd zijn geweest;
e. meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
f. het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen meegeleverde accessoires;

5. Bepaling restitutiebedrag.
a. Na ontvangst van het retour gestuurde product zal De Schouw Witgoed het product door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige en het percentage wat aan de klant zal worden terug betaald.
b. Indien de klant akkoord gaat met de in lid 5 sub a gestelde percentage zal De Schouw Witgoed het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen overmaken.
c. Indien de klant niet akkoord gaat met de in lid 5 sub a gestelde percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering op te halen.

Artikel 10 - Garantie
1. De Schouw Witgoed garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt, tenzij anders vermeldt, op apparatuur gedurende een periode van 24 maanden. Op keukenkranen geldt een garantieperiode van 12 maanden na levering. Accessoires vallen buiten de garantieregeling.
3. De onder 1. genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.
4. De Schouw Witgoed verschaft de klant een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garanties, zal De Schouw Witgoed het product binnen redelijke termijn naar keuze van De Schouw Witgoed repareren of - indien nodig - omruilen. Bij omruiling komt het retour gehaalde product in eigendom van De Schouw Witgoed
6. De in lid 1 t/m 5 omschreven garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van De Schouw Witgoed, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
7. Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is De Schouw Witgoed in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.
8. Een garantie/serviceverzoek kunt u schriftelijk, per mail, per fax of telefonisch bij De Schouw Witgoed aanmelden.
9. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Artikel 11 - Onderzoek, reclames
1. De klant dient de geleverde producten op het moment van (af)levering, samen met de chauffeur na te zien op beschadigingen. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde producten overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Door het ondertekenen van de afleverbon bij de chauffeur bevestigt de klant dat de geleverde producten onbeschadigd zijn. Tevens bevestigd de klant dat de juiste hoeveelheden en de juiste types - zoals overeengekomen - zijn geleverd.
3. De verantwoording voor de apparatuur na het nakijken hiervan is geheel voor de klant.
4. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering per e-mail of schriftelijk (per post of per fax) aan De Schouw Witgoed te worden gemeld.
5. Voor technische problemen bij of na installatie van de apparatuur verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. De bepalingen bij artikel 10, lid 5 zijn hierop van toepassing.
6. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft u verplicht tot afname en betaling van het geleverde product.

Artikel 12 - Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde product (die voorwerp van de overeenkomst zijn) gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

Artikel 13 - Betaling
1. Betaalwijze: voor de apparaten welke worden aangeboden op www.deschouwwitgoed.nl is de klant geen aanbetaling verschuldigd.
2. Via Bezorging: De betaling geschiedt contant of per pin aan de chauffeur bij aflevering van de door de klant bestelde apparatuur. Controleer - om problemen te voorkomen - bij hogere bedragen dan € 1.250,- uw maximale pin opname bedrag bij uw bank.
3. Via iDeal: Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDeal, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. *
4. Per creditcard: Bij deze betaalmethode kunt u eveneens direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen. U rekent af in de beveiligde internet betaalomgeving.
5. Via Vooruitbetalen: wilt of kunt u niet betalen met iDeal, dan kunt u ook het factuurbedrag per bank of giro aan De Schouw Witgoed overmaken.
U voert uw bestelling in op www.deschouwwitgoed.nl en volgt daarna de onderstaande stappen:
a. U ontvangt per e-mail een bevestiging met uw ordernummer en het factuurbedrag.*
b. U dient nu het totaalbedrag over te maken naar De Schouw Witgoed BV te Bussum op Ibal rekeningnummer NL40ABNA0613753372 onder vermelding van uw ordernummer.
c. Na binnenkomst van de betaling wordt het leveringsproces van uw order in gang gezet. Houdt bij betaling via bank of giro rekening met een vertraging van 1-5
werkdagen.
6. Afhalen in onze de showroom van De Schouw Witgoed te Bussum: De betaling kan contant, per PIN of via creditcard worden voldaan. Bij het afhalen bij VLOT in SLIEDRECHT is het alleen mogelijk om te betalen per pin of contant

Artikel 14 - Aansprakelijkheid
1. Indien het door De Schouw Witgoed geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van De Schouw Witgoed ten opzichte van de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de De Schouw Witgoed beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel het retour nemen van het apparaat en het terugbetalen van de aankoopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is De Schouw Witgoed niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onkundig of oneigenlijk gebruik van klant.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Schouw Witgoed of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 - Overmacht
1. De Schouw Witgoed is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien De Schouw Witgoed daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Schouw Witgoed of de externe leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Schouw Witgoed niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Schouw Witgoed worden daaronder begrepen.
3. De Schouw Witgoed heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Schouw Witgoed zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover De Schouw Witgoed ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Schouw Witgoed gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 - Klachten
1. Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door De Schouw Witgoed serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per e-mail of schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. De Schouw Witgoed zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 week trachten op te lossen. De Schouw Witgoed zal telefonisch of per e-mail contact opnemen met de klant.

Procedure
Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot De Schouw Witgoed. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kunt u zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleg-gen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 17 - Geschillen
1. De rechter in de directe omgeving van De Schouw Witgoed is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft De Schouw Witgoed het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18 - Retour oude apparaten
1. Indien uw oude apparaat door ons moet worden meegenomen, dient deze ontkoppelt te zijn en gereed te staan voor transport (ook in- en onderbouw apparatuur dient vooraf uitgebouwd te worden.) Het transport hiervan binnen uw woning geschiedt voor uw eigen risico (b.v. lekkage van water uit oude wasmachine en koelkast). Uw oude apparaat wordt alleen vanaf de begane grond meegenomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 19 - Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen De Schouw Witgoed en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 - Beveiligingsverklaring
1. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.
- Inlichtingen: Alle uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijden opvragen en wijzigen door in te loggen op de website via de link 'Order Status'.
- Informatie aan derden: Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mail adres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.
- Cookies: In deze winkel gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.